Här skall vi beskriva vad SvxLink är, samt hur du använder de funktioner som denna repeaterlogik erbjuder.

Vad är SvxLink repeaterlogik?

  -  En repeaterlogik som körs under Linux i en Raspberry Pi.

  -  Logiken har en mängd olika funktioner.
  -  Läs vidare om SvxLink på www.svxlink.org .

SK7JL - Blekinge (Spjutsbygd)
SK7RFL - Öland (Algutsrum)
SK7RN - Öland (S | C | N)
SK5BN - Norrköping

Funktioner i repeaterlogiken kan styras med kommandon.

  -  Kommandon ges med DTMF-toner.
  -  Kommandon kan, men behöver inte, avslutas med "fyrkant" (#) - gäller SK7RFL, SK7RN samt SK7JL/SK5BN.
  -  På SK7RFL, SK7RN, SK5BN, SM5GXQ finns genvägar för talgruppsval (ej standard SvxLink).
       - Slå bara numret på önskad talgrupp utan prefixet 91 framför och utan # efter.
       - Många talgrupper kan dessutom förkortas (se listan).

  -  Den officiella talgruppslistan finns på SvxPortalen.
  -  Fullständig kommandolista för SK7RFL, SK7RN samt SK5BN finns här

SK7RFL är uppkopplad mot det Svenska Nationella Repeaternätverket.
  -  SvxLink möjliggör samtrafik med många andra repeatrar och simplexnoder.
  -  Se aktuell status för nätet på SvxPortalen.
  -  Nedanstående talgrupper passas statiskt av SK7RFL.
  -  Tillfällig passning av ytterligare talgrupper kan läggas till med DTMF-kommandot 94tg[#].

Passade talgrupper på den svenska Reflektorn

91         World Wide
92         
Europa
240        Samtliga anslutna repeatrar i Sverige

2407       Repeatrar i SM7
24073      Kalmar Län
24078
      Öland - Länktalgrupp SK7RFL - SK7RN - SK7JL - SK5BN
2407151    Egen talgrupp för SK7JL

240721     Egen talgrupp för SK7RFL
240501     Egen talgrupp för SK5BN

Inkommande trafik på någon av ovanstående talgrupper kommer automatiskt att aktivera repeatern.

  -  Detta gäller inte om repeatern är upptagen av
       - ett lokalt QSO
       - EchoLink
       - DMR

       - trafik på någon annan talgrupp.
  -  Inkommande EchoLink eller DMR kan inte komma in i ett pågående QSO.
     - Utom på den lokala talgruppen 24078.

     - Utom vid bulletinsändning, då allt är tillåtet.
  -  Det innebär att ett anrop utifrån i princip aldrig kan avbryta ett QSO.

  -  Vald talgrupp gäller tills repeatern går ned (30s timeout).

Annan talgrupp för utgående anrop kan väljas manuellt med DTMF{91} tg {#}.

  -  Väljs ny talgrupp med DTMF, annulleras tidigare talgruppsval.

  -  Genvägar finns på SK7RFL, SK7RN, SK5BN, SM5GXQ.

       - Se Kommandolistan eller Talgruppslistan.

  -  Lyckat talgruppsval kvitteras verbalt.

  -  Talgruppen aviseras med nummer eller i vissa fall anropssignal.

  -  Vald talgrupp gäller tills repeatern går ned (30s timeout).

Aktivering av talgrupp med Subton (CTCSS) är också implementerat på SK7RFL och SK7RN.

  -  Varje subton är mappad till en egen talgrupp.

  -  Repeatern måste i detta fall startas med en subton.

  -  Lyckat talgruppsval kvitteras verbalt.
  -  Talgruppen aviseras med nummer eller i vissa fall anropssignal.
  -  Väljs ny talgrupp med DTMF, annulleras tidigare talgruppsval.
  -  Repeatern sänder alltid samma subton, oavsett talgrupp.

  -  Vald talgrupp gäller tills repeatern går ned (30s timeout).

Om inga kommandon ges, aktiveras istället den lokala klustertalgruppen 24078.

  -  Detta sker helt automatiskt.

  -  Repeatern är genom denna talgrupp permanent länkad till SK7RN, SK7JL samt SK5BN.
  -  Länkningen startar efter första sändningspasset.
  -  I samband med detta aktiveras även bryggan till DMR talgrupp 240721, YSF SE-SK7RFL samt D-star DCS010X..

Vid första sändning på en talgrupp, identifieras sändande repeater med dess anropssignal.

  -  Olika tonkaraktärer kan i stället ange avslutad sändning från olika länkade repeatrar.
       - T ex anges SK7RN med Morse: "R" (N=Böda, C=Borgholm, S=Mörbylånga),
       - SK7RFL med "A",

       - SK7JL med "J",
       - SK5BN med "B" och
       - SM5GXQ med "G".

Aktiverad talgrupp gäller tills repeatern stänger ner.
  -  Detta gäller oavsett om den aktiverats lokalt eller externt.

  -  Denna timeout är satt till 30 sekunder.
  -  Vid nedstängning aktiveras åter passning av talgrupper.

Vid trafik på talgrupp 240, bör man efter etablerad kontakt göra ett QSY-kommando, 92[#].
  -  Då frigörs de repeatrar som inte varit inblandade i det aktuella samtalet.
  -  På andra repeatrar aviseras "QSY xx pending". Man kan då följa med i QSY genom att trycka PTT kort.
  -  Efter 15 sekunder hörs "QSY ignored". Det är nu försent att trycka PTT.

  -  Efter detta kan man ändå ge kommandot 93[#] för att följa med i QSY.


Efter 90 sekunders QSO sker även ett automatisk QSY från talgrupp 240.

SK7RFL är ansluten till EchoLink.

  -  Nodnumret är 353167 - SK7RFL-R.

  -  Inkommande anslutningar aviseras inte lokalt, förrän den anslutande stationen sänder (ej standard SvxLink).

  -  Inkommande EchoLink länkas även automatiskt vidare till SK7RNs tre repeatrar.

  -  Utgående anslutningar kan ske direkt, genom att bara slå nodnumret med DTMF (ej standard SvxLink).

  -  EchoLink-modulen skall alltså först inte aktiveras med kommandot 2# (ej standard SvxLink). 

  -  Anslutna stationer kopplas ned i samband med att repeater går ner (ej standard SvxLink).

     -  Detta gäller inte vid SSA-bulletin.

  -  Utgående EchoLink blockerar alla tidigare talgruppsval.
      - Samma sak gäller om du t ex aktiverar MetarInfo eller Papegoja.

SK7RFL har en brygga mellan DMR | YSF | D-star och analog FM.

  -  Bryggan nås genom att på DMR sända på talgrupp 240721.

  -  Trafik identifieras med en tonkaraktär.           'D'

  -  Den lokala trafiken över SK7RFL, SK7RN samt SK7JL kan monitoreras på DMR-talgruppen 240721.

  -  DMR-talgruppen är även bryggad mot D-star reflektor DCS010, modul X.

  -  I tillägg finns en lokal YSF-reflektor, SE-SK7RFL (YSF24078), som är bryggad med DMR.

  -  Lokalt på SK7RFL DMR-repeater sänder man på talgrupp 6 på TS1.

  -  Bryggan aktiveras fn helt automatiskt efter första sändningspasset på den analoga repeatern.

  -  Med DTMF-kommandon kan man också från SK7RFL analog aktivera godtycklig talgrupp/reflektor.

  -  Läs vidare om den digitala bryggan här.

SK7RFL (och SK7RN) är även anslutna till flera internationella SvxLink-reflektorer.

  -  Storbritannien (G4NAB)

  -  Tyskland (FM-Funknetz.de)

  -  Talgrupper kan aktiveras som vanligt med DTMF-kommando.

  -  Repeatern "vet" till vilket nät en viss talgrupp hör.

  -  Talgrupper annonseras ut med prefixen "UK" respektive "DE".

  -  Motsvarande tonkaratärer är:

     - UK

     - Tyskland

Tillbaka till Repeaterlogik
Nästa sida

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.