Olika DMR-nätverk

Olika DMR-nätverk.

Vi försöker vara uppkopplade på så många nät som möjligt :-).

Det finns flera nät:

  -  Brandmeister, baserat på talgrupper.

  -  DMR+, baserat på

      - Reflektorer

      - Talgrupper

  -  TGIF, baserat på Talgrupper.

Man kan köra mot dessa nät med en helt vanlig DMR-radio.

  -  Observera dock prefixen framför talgruppsnumret.

Genom att använda DMR Gateway i Pi-Star, kan man ansluta till flera DMR-nät samtidigt. Dessutom finns det viss samtrafik mellan näten. På prov har SK7RFL nu fått uppkoppling mot samtliga dessa nät. 

Flera av näten använder samma talgruppsnummer.

  -  Vi kan separera dem med hjälp av prefix.

  -  Eller lägga dem på olika tidluckor.

Har du inte ännu hunnit programmera in de nya talgrupperna, kan du avlyssna trafik med Promiscouos Mode | Digital Monitor.

Med undantag av DMR+ Reflektor (4650) som ligger på TS2 Tg8, har vi lagt DMR+ och TGIF på TS1. Motsvarande talgrupper på Brandmeister finns på TS2 på SK7RFL. Vi har däremot inte lagt upp de talgrupper, som har samtrafik med Brandmeister.

Vill du själv göra anrop på en ej programmerad talgrupp, kan du på en AnyTone göra följande:
  -  Håll inne knapp 0.
  -  Tryck på #.
  -  Slå in talgruppsnumret (inklusive prefix).
  -  Tryck PTT och gör ditt anrop.

Du behöver ingen speciell DMR-radio för att dra nytta av dessa uppkopplingar.

I Sverige används till övervägande delen Brandmeister.

Men så är det inte i andra länder, t ex i Danmark.

Brandmeister

Tidigare fanns i detta system även Reflektorer, som dock har fasats ut - till förmån för Talgrupper. De senare är lättare att hantera och använda.

Repeatrar och noder ansluter mot en sk Master, som i de flesta fall är nationell. Dessa servrar innehåller vardera alla talgrupper i systemet. I Sverige finns två mastrar BM2401 samt BM2402. Mastrarna utbyter trafik och annan information mellan sig.

Talgruppsnumreringen följer den internationella standarden, där t ex 240 är Sveriges landsnummer. Genom att lägga till ytterligare siffror i talgruppsnumret, kan man dela in landet i flera delar och även efter användningsområden.

Brandmeister kan, och har i Sverige, samtrafik med
  -  D-Star
  -  YSF
  -  DMR+ talgrupper (ej Tg 240)
  -  SvxLink.

Statiskt passade talgrupper på SK7RFL framgår av denna sida.

Övriga Talgrupper kan användaraktiveras. Exempel på talgrupper av intresse:

Namn         Tg    TS 
World Wide   91    TS1
Europa       92    TS1
Nordamerika  93    TS1
Asien        94    TS1
Australien   95    TS1
Sverige SM0  2400  TS2
Sverige SM1  2401  TS2
Sverige SM2  2402  TS2
Sverige SM3  2403  TS2
Sverige SM4  2404  TS2
Sverige SM5  2405  TS2
Sverige SM6  2406  TS2
Sverige SM7  2407  TS2

DMR+ används nästan inte alls i Sverige, även om det finns en server IPSC2 -Sweden-.

Vårt grannland Danmark är däremot ett exempel på stor användning av DMR+.

DMR+ MARC

Det ursprungliga DMR+ nätet var baserat på Reflektorer. Dessa finns fortfarande kvar. T ex så finns följande reflektornummer för Sverige:
  -  4650  Sverige       SK7RFL TS2 Tg8
  -  4651  Sverige Nord
  -  4652  Sverige Ost
  -  4653  Sverige Syd
  -  4654  Sverige Väst

Det förekommer dock ytterst lite trafik på de svenska reflektorerna.

Det finns även Talgrupper, som i stort följer numreringen på Brandmeister, exempelvis:
  -  240   Sverige       SK7RFL TS1 Tg80240 
  -  2400  SM0           
  -  2401  SM1           
  -  2402  SM2
  -  2403  SM3
  -  2404  SM4
  -  2405  SM5
  -  2406  SM6
  -  2407  SM7

Alla talgrupper i listan ovan, förutom 240, är bryggade med sina motsvarigheter på Brandmeister. Det gäller också i tillämpliga delar de danska region-talgrupperna.

På SK7RFL gäller nedanstående statiska talgrupper.

Namn       DMR+       SK7RFL    TS                   
Sverige    Ref 4650   Tg 8      TS2  
Sverige    Tg  240    Tg 80240  TS1
Nordic     Tg  17     Tg 17     TS1    Specialfall utan prefix
Nordic EU  Tg  27     Tg 27     TS1    Specialfall utan prefix

Annan reflektor kan användaraktiveras, genom att göra ett individanrop till
  - 8ref  (TS2), och sedan sända på Tg 8.

Annan talgrupp kan användaraktiveras, genom att sända med talgrupp
  - 8tg   (TS1)  OBS alltid 5 siffror (fyll ut med nollor mellan 8 och talgruppsnumret).  Specialfall finns.

Exempel på andra talgrupper av intresse.

Namn        DMR+  SK7RFL  TS                  
World Wide  1     1       TS1   Specialfall utan prefix
Europa      2     2       TS1   Specialfall utan prefix
Nordamerika 3     3       TS1   Specialfall utan prefix
Asien       4     4       TS1   Specialfall itam årefox
Oceanien    5     5       TS1   Specialfall utan prefix
Nordic      17    17      TS1   Specialfall utan prefix
Nordic EU   27    27      TS1   Specialfall utan prefix
Danmark     238   80238   TS1
Danmark Reg 238x  8238x   TS1

Observera specialfallen. DMR+ talgrupp 1-5 samt 10-79 behöver inte föregås av prefix.

TGIF är ett nät under utveckling. Än så länge finns ett fåtal användare i Sverige.

Nätet är, liksom Brandmeister, baserat på Talgrupper.

Dessa följer i stort numreringen på Brandmeister.

TGIF Network

På SK7RFL gäller nedanstående

Namn            TGIF    SK7RFL   TS                   
Sverige         240     240      TS1    Specialfall utan prefix
Distrikt SM7    2407    2407     TS1    Specialfall utan prefix

Annan talgrupp på TGIF kan användaraktiveras genom att sända med talgrupp
  -  4tg   TS1      OBS alltid 7 siffror (fyll ut med nollor mellan 4 och talgruppsnumret).  Specialfall finns.

Exempel på talgrupper av intresse:

Namn            TGIF    SK7RFL   TS                     
World Wide Eng  113     113      TS1    Specialfall utan prefix
World Wide      114     114      TS1    Specialfall utan prefix
Europa          111     111      TS1    Specialfall utan prefix
Nordamerika     110     110      TS1    Specialfall utan prefix
Asien, Pacific  112     112      TS1    Specialfall utan prefix
TGIF Net        31665   31665    TS1    Specialfall utan prefix
Sverige SM5     2405    2405     TS1    Specialfall utan prefix
Sverige SM6     2406    2406     TS1    Specialfall utan prefix
Sverige SM7     2407    2407     TS1    Specialfall utan prefix

Observera specialfallen. TGIF talgrupp 101-119, 31665 samt 240 används utan prefix.

Observera också skillnaden mellan:
  -  TS2 240     =Brandmeister 240
  -  TS1 240     =TGIF 240
  -  TS1 80240   =DMR+ 240