CTCSS-mappning på SK7RFL

Subtonsaktivering av talgrupper 

Användning av Subton (CTCSS) på SK7RFL.

Här skall vi beskriva  hur subton kan användas för att öppna och styra våra repeatrar.

Subton kan fylla olika funktioner på en repeater.

  -  Start av repeatern.

  -  Öppning av repeaterns brusspärr.

  -  Aktivering av talgrupper (mappning).

  -  Repeaterägaren avgör vilka funktioner som används.

Start av SK7RFL

  -  1750 Hz

  -  DTMF 0.

  -  Subton 79,7 Hz

  -  Någon av de andra subtoner som är mappade till talgrupp.

Såväl SK7RFL som SK7RN kan öppnas med 1750 Hz.

  -  Varaktighet minst 250 ms. 

  -  Repeatern startas efter att du släppt PTT.

  -  Ingen talgrupp är initialt aktiv.

  -  Lokal talgrupp (SK7RFL<->SK7RN) samt bryggan till DMR/YSF/D-star aktiveras efter första sändningspasset.

Såväl SK7RFL som SK7RN kan öppnas med DTMF.

  -  SK7RFL: 0        SK7RN: *      SK7JL: 7    SK5BN: 5

  -  Repeatern startas efter att du släppt PTT.

  -  Ingen talgrupp är initialt aktiv.
  -  Lokal talgrupp (SK7RFL<->SK7RN) samt DMR-bryggan aktiveras efter första sändningspasset.

Såväl SK7RFL som SK7RN kan öppnas med subton 79,7 Hz.

  -  Varaktighet minst 1 sekund och högst 5 sekunder (ej standard SvxLink).

  -  Repeatern startas efter att du släppt PTT.

  -  Den lokala talgruppen (24078) aktiveras efter det fösta sändningspasset.

  -  DMR-bryggan aktiveras efter första sändningspasset.

Såväl SK7RFL som SK7RN kan öppnas med valfri subton i tabellen nedan.

  -  Varaktighet minst 1 sekund och högst 5 sekunder (ej standard SvxLink).

  -  Repeatern startas efter att du släppt PTT.

  -  Motsvarande talgrupp aktiveras direkt efter start (aviseras verbalt).

Repeatern sänder alltid samma subton - oavsett vilken talgrupp som eventuellt är aktiv.

Valfri talgrupp kan alltid aktiveras med DTMF-kommando.

  -  Som standard slår man 91 följt av talgruppens nummer och avslutar med fyrkant (#).

  -  På SK7RFL och SK7RN behöver man inte slå fyrkant efter något kommando (ej standard SvxLink).

  -  På SK7RFL och SK7RN kan man även slå talgruppsnumret direkt, utan 91 framför (ej standard SvxLink).

Talgrupp kan alltid ändras med hjälp av DTMF-kommando.

  -  Oavsett hur den aktiverats (automatiskt, subton eller DTMF).

  -  Däremot kan man inte byta talgrupp med subton, medan repeatern är öppen.

Brusspärren på SK7RFL och SK7RN öppnar alltid utan subton.

  -  Däremot använder vi kombinerad brusspärr: SIGLEV|CTCSS.

  -  Det innebär att du har något lättare att komma in på repeatern, om du använder subton.

Subtonsmappning på SK7RFL och SK7RN

 79.7 Hz  Lokalt QSO över SK7RFL och SK7RN(samt SK7JL + SK5BN)
          Egentligen talgrupp 24078.
          Talgruppen aktiveras efter första sändningspasset.

 88.5 Hz  Talgrupp 240 (Sverige).

189.9 Hz  Talgrupp 2400 (SM0).  

146.2 Hz  Talgrupp 2402 (SM2).

141.3 Hz  Talgrupp 2403 (SM3).     

151.4 Hz  Talgrupp 2404 (SM4).

 91.5 Hz  Talgrupp 2405 (SM5).

118.8 Hz  Talgrupp 2406 (SM6).

225.7 Hz  Talgrupp 2407 (SM7).       

Ej standard

Ej standard

210.7 Hz  Talgrupp 24073 (Kalmar Län).

Alla dessa subtoner öppnar dessutom repeatern.

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterlogik
Nästa sida

När talgrupp aktiveras med DTMF-kommando, sker detta omedelbart och repeatern kvitterar verbalt.
  -  Repeatern måste först startas, innan den kan ta emot DTMF-kommandon.

När talgrupp aktiveras med subton, sker detta omedelbart och repeatern kvitterar verbalt  (ej SvxLink standard).
  -  Detta gäller inte för den lokala talgruppen som aktiveras med 79,7 Hz.
  -  Detta kan bara ske om repeatern startas med subton. Därefter ignoreras använd subton.

När default talgrupp aktiveras automatiskt vid start (1750, 79.7 Hz eller DTMF), sker det efter första sändningspasset.
  -  Om man slår ett DTMF-kommando direkt efter start, aktiveras inte talgruppen.

Man behöver alltså sända tre gånger: (gäller 1750, DTMF eller 79,7 Hz)
  1. För start av repeatern (sker efter att PTT släppts).
  2. Första sändningspasset är alltid lokalt. 
       - Efter att PTT släppts, aktiveras default talgrupp.
       - Default tg (som kopplar samman SK7RFL med SK7RN) aviseras inte verbalt.
  3. Det som nu sänds går ut på talgruppen.

Tumregeln är att det skall höras två RGR-pip från repeatern.

Hör du repeatern säga en talgrupp verbalt, betyder detta alltild att aviserad talgrupp har aktiverats.

Repeatern själv sänder alltid 79,7 Hz, oavsett vilken talgrupp som är aktiv.

Vi blockerar vissa subtoner    
  -  Detta för att begränsa QRM från avlägsna stationer som kör över andra repeatrar.
  -  Sänder du med någon av dessa toner, så kommer brusspärren att stänga eller inte öppna alls.
  -  Däremot går det fortfarande att köra över dessa repeatrar helt utan subton.

Ton    Omr   SK7RFL SK7RN-N SK7RN-C SK7RN-S
 67.0  DL                   SK7RN-C
 77.0  SM0   SK7RFL           
 94.8  SP    SK7RFL (2m)
 97.4               SK7RN-N
100.0               SK7RN-N SK7RN-C SK7RN-S
123.0  SM0   SK7RFL                 
 82.5  SM5   SK7RFL (70cm)     SK7RN-C 
114.8  SM6                          SK7RN-S
156.7  SM7   SK7RFL SK7RN-N         SK7RN-S

Varaktigheten på subtonsaktivering av repeatern måste vara mellan 1 och 5 sekunder.
  -  Subtonsaktiveringar med varaktighet >5 sekunder kommer att ignoreras 

För många (>5) lokala sändningspass i rad på vissa talgrupper framtvingar automatisk QSY.

  -  Detta gäller på rikstäckande talgrupper samt på andra distriktstalgrupper än 2407.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.

Läs vidare:
  -  Talgrupper
  -  Kommandon

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterlogik
Nästa sida