Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

På SK7RFL och SK7RN finns en speciallösning för anslutning till flera reflektorer.
  -  Svensk nationell reflektor.
  -  UK Reflector.
  -  Lokal reflektor på SK7RFL.

Repeatern "vet" till vilken reflektor en viss talgrupp hör. 
  -  Allt som börjar på 240 antas tillhöra den svenska reflektorn t ex.
  -  Talgrupper aktiveras på samma sätt för alla reflektorer (91tg).
  -  Vissa genvägar finns, men tg 91 och 92 måste alltid aktiveras med 9191 respektive 9192.

Repeatrarna bryggar just nu inga talgrupper mellan de olika näten.
  -  Endast en reflektor kan normalt vara aktiv samtidigt.

Avsikten är inte att brygga alla talgrupper mellan de olika näten.
  -  För detta ändamål behöver istället en mera heltäckande lösning implementeras.
  -  I teorin går det att via en av våra noder brygga enstaka talgrupper.
  -  Noden SM5GXQ bryggar (på prov) talgrupperna 91 och 92 mellan Sverige och UK.
  -  Noden SM5GXQ bryggar alltid sin privata talgrupp 2405174 mellan de två näten, inklusive DMR.
  -  Inga andra talgrupper bryggas fn från UK till Sverige.

Talgruppskommandon fungerar likadant, oavsett reflektor.
  -  91tg används för att välja talgrupp.
  -  92 används för att göra QSY.
  -  93 används för att följa QSY.
  -  94tg används för att tillfälligt passa en talgrupp.

SK7RFL och SK7RN passar vissa talgrupper på UK Reflector. 
  -  Dock passas inga andra nationella talgrupper.
  -  Passningslistan kommer efter hand att anpassas så att endast relevant trafik erhållers.

Noden SM5GXQ passar flera talgrupper på UK Reflector. 
  -  Lyssna gärna på 145,2875 (Färjestaden) eller 145,2375 (Norrköping).
  -  Det är också helt ok att köra via denna nod.

Talgrupper på UK Reflector

Siffror i kolumnen Genväg kan slås direkt som kommandogenvägar - utan vare sig 91 framför eller # efter. För talgrupperna 91 och 92 måste alltid fullständigt kommandå slås, t ex 9192. Svenska talgrupper kan inte aktiveras manuellt på denna reflektor.
DTMF-genvägarna är inte standard i SvxLink och fungerar bara på SK7RFL, SK7RN samt SM5GXQ.

Tg         Namn                    Genväg         Passning                

91         World Wide              9191           SK7RFL  SK7RN   SM5GXQ

92         Europa                  9192           SK7RFL  SK7RN   SM5GXQ

240        Sverige                                SK7RFL  SK7RN   SM5GXQ
2407       Sverige, distrikt SM7                  SK7RFL  SK7RN   SM5GXQ
24078      Sverige, Öland                         SK7RFL  SK7RN   SM5GXQ
2405174    SM5GXQ                                                 SM5GXQ

234        UK                      234                            SM5GXQ
235        UK                      235
                            SM5GXQ

208        Frankrike               208

262        Tyskland                262

GRÖN markering anger default-talgrupp för respektive repeater.

Godtycklig talgrupp kan alltid aktiveras med kommandot 91tg. Detta gäller dock inte talgrupper som börjar med 240, eftersom denna nummerserie alltid styrs till den svenska reflektorn

Talgrupper som börjar på 240 kan inte manuellt aktiveras från de svenska repeatrarna. Däremot passas de på reflektorn i UK.

Reflektorn har en egen Svx-Portal som visar alla anslutna noder och vilka talgrupper de passar.

Systemet annonserar ut källan.
  -  Anropssignal bokstaveras efter första sändningspasset.
  -  Talgrupper annonseras med prefixet "UK".

  -  Morse "U" efter varje sändningspass på denna reflektor.
  -  SK7RFL, SK7RN och SM5GXQ annonseras alltid ut som vanligt med "egen" bokstav.

Aktiva repeatrar på denna reflektor visas även på den svenska SvxPortalen.
  -  Informationen visas på Mottagarlistor (klicka på SK7RFL, SK7RN eller SM5GXQ för att visa alla mottagare).
  -  Varje anropssignal som varit aktiv under sessionen visas som en virtuell mottagare.
  -  Talande station visas som 100% signalstyrka.
  -  Informationen nollställs när repeatern går ned.