DMR på SK7RFL

DMR fungerar nu riktigt bra, tror vi. 
  -  Sändaren för digitala moder är bytt och Motorola GM340 verkar vara helt ok.

SK7RFL är nu utrustad med DMR.
  -  Frekvens 434.550
  -  Shift -2 MHz
  -  CC:7
  -  Brandmeister ID: 240717 240721 (2400513)
  -  Vi delar antenner med SK7RFL 70cm-repeater.
  -  Vi kör med Pi-star i en Raspberry Pi model 3B+.

DMR har primär status på repeatern. 
  -  Även YSF och D-Star är aktiverade på prov, men med sekundär status.
  -  Endast ett mode kan köras samtidigt på repeatern!

Repeatern passar nedanstående talgrupper
  -  Detta kallas Statiska Talgrupper.
  -  Dynamiska talgrupper (UA) i kursiv stil.

TS1 (tidlucka 1)

Tg      Namn                                            
9       Lokalt QSO                (endast på SK7RFL)
240717  SK7RFLs egen talgrupp     (endast för Hotspots)
924     Svenska
927     Nordiska språk
6       Länk mot SK7RFL FM-repeatrar (SvxLink)
240721  Som ovan men från andra repeatrar eller hotspots
91      World Wide                **User activated**
92      Europe                    **User activated**

 

TS2 (tidlucka 2)

Tg      Namn                 D-star    YSF     
240     Sverige
2407    Distrikt SM7
240x    Distrikt SMx         **User activated**
241x    SM Tactical x        **User Activated**

24073   SM7, Kalmar Län      Tredje länet i SM7
240240  National SM X-link   DCS010B   YSF69683
2416    Sweden Link          DCS010E   YSF24085 *
240216  Sweden Hub           DCS010J   YSF80858 *
2410    SSA-bulletin         DCS010D

Notera att det finns talgrupper som är sammanlänkade med D-Star och YSF.
  
*) Det råder viss osäkerhet beträffande YSF-numren på vissa talgrupper ovan.

Vi reserverar tidlucka 1 (TS1) för i första hand lokal trafik. 
  -  Vid lokal trafik över repeatern används talgrupp 9.
  -  Den är via Brandmeister sammanlänkad med SK7RFLs talgrupp 240717.
  -  Talgrupp 240717 kan läggas i en egen hotspot om  man vill ha samtrafik med SK7RFL.

Avvikelse från nationella rekommendationer.
  -  Det rekommenderas att man lägger internationella talgrupper statiskt på TS1.
  -  Vi har valt att inte göra så.

Valfri talgrupp kan användaraktiveras.
  -  Detta sker genom att välja TS1 eller TS2 samt sända på önskad talgrupp.
  -  Välj då
       - TS1 för internationella talgrupper
       - TS2 för nationella talgrupper
  -  Detta kallas Dynamiska Talgrupper. Dessa är kursiverade i listan ovan.
  -  Dessa talgrupper har en timeout efter 15 minuters inaktivitet.

DMR och SvxLink använder i princip samma standard för numrering av talgrupper. 
  -  Dock finns idag ingen rutinmässig sammankoppling mellan DMR och SvxLink.
  -  SK7RFL har en brygga mellan SvxLink och BM tg 240721 samt DMR tg 6 lokalt.
  -  Däremot finns det gateways mellan DMR-talgrupper och EchoLink.

SK7RFL har nu en brygga mellan DMR och analog FM (SvxLink). 
  -  Bryggan är användaraktiverad i bägge riktningarna.
  -  Bryggan aktiveras från FM-repeatern genom att ge DTMF-kommandot 6.
  -  Från SK7RFL DMR-repeater aktiveras bryggan genom att sända på tg 6 (TS1).
  -  Från hotspot eller annan repeater aktiveras bryggan från talgrupp 240721.
  -  Under tider som SK7RFL och SK7RN i övrigt är bryggade, gäller detta även SK7RN.

Läs vidare: 
  -  Brygga mellan DMR och analog FM (SvxLink) på SK7RFL
  -  Brandmeister.network
  -  SK7RFL på Brandmeister
  -  Swedmr (webbplats)
  -  Swedmr (Facebook)
  -  Talgrupper (DMR | YSF | D-star | SvxLink)
  -  Pi-star
  -  Vad är DMR (lektion 17)
  -  Talgrupp 9 (lektion 19)
  -  DMR-talgrupper (lektion 20)
  -  Regionala talgrupper 24073, 24078 samt 240717 (supp 5)
  -  Brygga mellan DMR och SvxLink (supp 8)