SvxLink - "hjärnan" i SK7RFL

SK7RFL använder en repeaterlogik som kallas SvxLink.
  -  Logiken körs under Linux i en Raspberry Pi enkortsdator.
  -  Läs vidare om SvxLink här: http://www.svxlink.org/ .
  -  Läs om SvxLink på granudden.info .
  -  Läs om SK7RFL på granudden.info .

Funktioner i repeaterlogiken kan styras med kommandon.
  -  Kommandon ges med DTMF-toner.
  -  Styrning med subton är inte implementerat på SK7RFL.
  -  Kommandon kan, men behöver inte, avslutas med "fyrkant" (#).
  -  På SK7RFL finns genvägar för talgruppsval (ej standard SvxLink).
       - Slå bara numret på önskad talgrupp utan prefixet 91 framför.
  -  Fullständig kommandolista finns här.
  -  Se kommandolistan på granudden.info .

SK7RFL är uppkopplad mot den svenska SvxReflector-kedjan.
  -  Läs mer om Portalen här.
  -  Gå till Portalen: https://svxportal.sm2ampr.net/# 
  -  Möjliggör samtrafik med många andra repeatrar.
  -  Nedanstående talgrupper passas statiskt.
  -  Tillfällig passning av ytterligare talgrupper kan läggas till med DTMF-kommandot 94tg.

240    Samtliga anslutna repeatrar i Sverige
2407   Repeatrar i SM7
24078  Länktalgrupp mellan SK7RFL och SK7RN
240717 Egen talgrupp för SK7RFL

Inkommande trafik på någon av ovanstående talgrupper kommer automatiskt att aktivera repeatern.
  -  Detta gäller inte om repeatern är upptagen av
       - ett lokalt QSO
       - EchoLink
       - trafik på någon annan talgrupp.
  -  Samma sak gäller för inkommande EchoLink (utom vid bulletinsändning).
  -  Det innebär att ett anrop utifrån aldrig kan avbryta ett QSO.

Talgrupp för utgående anrop väljs fn manuellt med DTMF (91tg).
  -  Väljs ny talgrupp med DTMF, annulleras tidigare talgruppsval. 
  -  Genvägar finns, se Kommandolistan.
 När ett talgruppskommando har tagits emot, sänds en kvittenston - 1000 Hz i 50 ms.
  -  Lyckat talgruppsval kvitteras verbalt.
  -  Talgruppen anges med nummer eller i vissa fall anropssignal.
  -  Vid första sändning på talgruppen, identifieras sändande repeater med dess anropssignal.
  -  Olika tonkaraktärer kan ange avslutad sändning från olika länkade repeatrar.
       - T ex anges SK7RN med morse: "RN".

Om inga kommandon ges, förblir QSOt helt lokalt.
  -  Dock monitoreras repepeaterns egen talgrupp av SK5BN och SM5GXQ.
  -  Repeatern kan tidvis vara permanent länkad till SK7RN.

Aktiverad talgrupp gäller tills repeatern stänger ner.
  - Detta gäller oavsett om den aktiverats lokalt eller externt.

Vid trafik på talgrupp 240, bör man efter etablerad kontakt göra ett QSY-kommando, 92.
  -  Då frigörs de repeatrar som inte varit inblandade i det aktuella samtalet.
  -  På andra repeatrar kan man ändå ge kommandot 93 för att följa med i QSY.

Utgående EchoLink blockerar alla tidigare talgruppsval.

SSA-bulletin läses av SK7SSA på SK7RFL och SK7RN, söndagar 09:00.
  -  Under den tiden är repeatern "låst" till bulletintalgruppen 24070.
  -  Information ges verbalt varje gång som repeatern startas under den aktuella tiden.

Repeatern har en "egen talgrupp".
  -  Repeatern kan istället vara länkad till SK7RN.
  -  Egen talgrupp monitoreras även av SM5GXQ och SK5BN.
       - Därför finns inget speciellt kommando för att koppla sig mot dessa noder.
  -  Talgruppen aktiveras efter första sändningspasset.
       -  Tänk på det om du vill anropa någon via SK7RN, SM5GXQ eller SK5BN.
  -  Aktiveringen av denna talgrupp kan förhindras genom att
       - slå valfritt DTMF-kommando direkt efter start av repeatern.
       - ge kommandot 9 närsomhelst.
  -  Vid start från EchoLink eller annan talgrupp aktiveras inte default-talgruppen.
  -  Kommandot 91 återaktiverar default-talgruppen.

Läs vidare:
  -  Talgrupper (lektion 5)
  -  Kommandon (lektion 6)
  -  Val av talgrupp (lektion 7)
  -  QSY-kommando (lektion 8)
  -  Bulletin mode (lektion 12)